Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE


Przedmiotem działalności firmy jest wytwarzanie substancji czynnych, wykorzystywanych następnie w przemyśle farmaceutycznym do produkcji gotowych leków. Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i dlatego podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.

W związku z realizacją projektu rozbudowy zakładu NOBILUS ENT Oddział w Kutnie w ramach projektu ,, Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji substancji czynnych oraz rozbudowa infrastruktury B+R’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, firma podjęła następujące działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne:

 • ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń
 • homogenizacja ścieków w celu uśrednienia ich parametrów ChZT, BZT, pH i kontrola jakości ścieków odprowadzanych do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
 • ograniczenie źródeł emisji LZO (lotnych związków organicznych) poprzez suszenie zatężanie w układach zamkniętych
 • odzysk LZO (lotnych związków organicznych) i wykorzystanie odzyskanych rozpuszczalników do ponownego użycia w procesach produkcyjnych
 • zmniejszenie ilości ścieków poprzez kontrole zrzutu ścieków
 • wykorzystanie wody deszczowej do obiegu wody chłodniczej

  Firma uzyskała pozytywną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Eksploatacja instalacji spełnia wszelkie wymagania wynikające z Najlepszej Dostępnej Techniki BAT.

  Jesteśmy nastawieni proekologicznie; w związku z tym na terenie Zakładu w Kutnie założyliśmy plantację drzew kasztanowca o powierzchni ok. 0,7 ha. Ponadto w celu kontroli populacji szkodnika tych drzew - szrotówka kasztanowcowiaczka zainstalowaliśmy ekologiczne pułapki feromonowe.


 • O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
  Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent