Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Warszawa, dnia 07.10.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2010

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ

Nobilus Ent dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45 , 01-821 Warszawa
NIP: 118-001-31-91, REGON:006940419

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Miejsce inwestycji
1. Zakup wymienników ciepła na destylację i suszarnię rozpyłową 1 Nobilus Ent – Oddział Kutno Ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zestaw składający się z dwóch wymienników ciepła
1) Wymiennik lamelowy
 • Wymiennik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej króćce Dn25, podziałka lamel-2,4 mm, ilość rzędów rur - 6
 • Moc ok. 30kW
 • Powietrze – Wydajność 1000m3/h, temp. na wejściu ok. 54 °C, wilgotność względna 50%, Temp. Na wyjściu ok. 25 °C, wilgotność względna na wyjściu 99%, prędkość ok. 1,5 m/s
 • Czynnik – Woda, temp. na wejściu 6°C, temp. na wyjściu 12°C prędkość 1,4 m/s
2) Wymiennik krzyżowy
 • Płyty ze stali nierdzewnej (z płytami powodującymi przepływ turbulentny)
 • Ramy- bok nagięty 20mm (stal nierdzewna) 90° profil
 • Uszczelniacz silikon (200 °C)
 • Przepływ powietrza- pow. usuwane 1000 Nm3/h , pow. dostarczane 1000 Nm3/h
 • Odzysk ok. 12 kW
 • Spadek ciśnienia ok. 50 Pa
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wraz w wypełnionym formularzem ofertowym.
3. Zamawiający oczekuje, że w ofercie będą użyte nazwy takie jak ewentualnej fakturze.
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce: Nobilus Ent Oddział Kutno ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno
Nr fax: (24) 254 96 99 ; e-mail: dotacja@nobilusent.com
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.nobilusent.pl
3. Termin składania ofert: do 15.10.2010
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium Waga w %
Cena 60
Zaawansowanie technologii 15
Termin realizacji 15
Serwis 10

Punkty Dla oferty
5 Dobrej
3 Dostatecznej
1 Niedostatecznej

2. Ocena punktowa w zakresie kryterium „cena” będzie obliczona według wzoru:
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów
Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 5

Gdzie:
X - najniższa cena
Y - cena ocenianej oferty

Pozostałe kryteria wymierne (zaawansowanie technologii, termin realizacji oraz serwis) Zamawiający oceni na podstawie przyjętej punktacji mnożąc przydzielone punkty 1, 3 lub 5 przez wagę danego kryterium.

VII. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. IV i IX.

IX. W OFERCIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ M. IN. :
 • - cenę netto oraz brutto
  (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia)
 • termin ważności oferty
 • parametry urządzenia itp.
 • warunki gwarancji
 • warunki płatności i dostawy
 • możliwe do uzyskania upusty
 • maksymalny czas realizacji
 • kosztorys ofertowy
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ DOSTAWCAMI

1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Oddział Kutno

Zbigniew Zielonka
Tel: (24) 251-02-80
E-mail z.zielonka@nobilusent.com

O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent