Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Kutno, dnia 27.01.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2011

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ

Nobilus Ent dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45 , 01-821 Warszawa
NIP: 118-001-31-91, REGON:006940419

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Miejsce inwestycji
1. I zaliczka za wykończenie wnętrz 1 Nobilus Ent – Oddział Kutno Ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno


III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sporządzenie oferty na podstawie projektu wykonawczego, który jest do wglądu w naszym Oddziale Kutno ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno.

Zakres prac:
1. Podwyższenie poziomu posadzki korytarza o 20cm wg projektu (POM. Nr. 2.16) i pomieszczenia socjalnego (nr 2.18)
2. Montaż ściany z STG I piętro (nr 2.15) naprzeciwko windy – (przesunięcie).
3. Wykonanie podciągu na ścianie amerblock I piętro korytarz na wysokości drzwi.
4. Wycięcie otworów w ścianie pod nowe okna ( szt. 5 ) oraz montaż nowych okien (7 szt. ) w korytarzu na parterze oraz I piętrze.
5. Zamurowanie i wykucie otworów pod drzwi pomiędzy halami (przesunięcie drzwi).
6. Wykonanie antresoli w klatce schodowej (beton) wykonanie ściany STG.
7. Położenie gresu w szybie windy i maszynowni.
8. Wykonanie stropu w hali w obrysie czterech pól=144m2 (nr 1.21-1.20) parter I piętro.
9. Sciana z amerbloku (15) pomiędzy pom. 1,34 i 1,35 w osi 3.

IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wraz w wypełnionym formularzem ofertowym.
3. Zamawiający oczekuje, że w ofercie będą użyte nazwy takie jak ewentualnej fakturze.
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce: Nobilus Ent Oddział Kutno ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno
Nr fax: (24) 254 96 99 ; e-mail: dotacja@nobilusent.com
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.nobilusent.pl
3. Termin składania ofert: do 7.02.2011
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:


VII. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. IV i IX.

IX. W OFERCIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ M. IN. :

 • - cenę netto oraz brutto
  (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz powinna być podana dla każdej pozycji oddzielnie)
 • - termin ważności oferty
 • - maksymalny czas realizacji
 • -pełną nazwę oferenta
 • - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ DOSTAWCAMI

1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Oddział Jabłonna

Rafał Szalecki
Tel: (22) 782 49 41
E-mail r.szalecki@nobilusent.com

Ryszard Andruszaniec
Tel: (22) 782 49 41
E-mail r.andruszaniec@nobilusent.com

Oddział Kutno

Zbigniew Zielonka
Tel: (24) 251-02-80
E-mail z.zielonka@nobilusent.com

Mariusz Marciniak
Tel: (24) 251-02-80
E-mail m.marciniak@nobilusent.comXI. ZAŁĄCZNIK

Załącznik do zapytania ofertowego nr 3/2011

FORMULARZ OFERTOWY

W ramach postępowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dotyczący zamówienia punkt 3.6 I zaliczka za wykończenie wnętrz.

1. Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………………. REGON:………………….
Tel……………………………… Fax……………………….
e-mail: ……………………………………………………….

2. Cena:

 • Netto zł ……………………...............................................................
 • Podatek VAT w kwocie………………………………………………
 • Brutto zł ……………………………………………………………...
3. Zakres prac:
 •  
4. Oświadczamy ,że :
 • Zobowiązujemy się do wykonania prac w terminie do ………………………..
 • Termin ważności oferty do dnia………………………………………………..
 • Akceptujemy warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury.
 • Udzielamy …………………….. gwarancji na wykonane prace.
5. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu

1)…………………………………………………………………….str……………


……………………………

……………………………………………….

Data

podpis osoby upoważnionej


O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent