Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Kutno, dnia 1.06.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2011

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ

Nobilus Ent dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45 , 01-821 Warszawa
NIP: 118-001-31-91, REGON:006940419

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Miejsce inwestycji
1. IV zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu 1 Nobilus Ent – Oddział Kutno Ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji elektrycznych w temacie „ ROZBUDOWA ZAKŁADU NOBILUS ENT ODDZIAŁ W KUTNIE OBEJMUJĄCA INTENSYFIKACJĘ I WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKCJI SUBSTANCJI CZYNNYCH’ na podstawie projektu budowlanego.

Zestawienie robót:
 • Wykonanie naświetlenia
 • Wykonanie małej rampy załadowczej
 • Wykonanie podestu z krat wema przy zewnętrznej klatce schodowej
 • Zmiana hydrantów
 • Kanalizacja deszczowa - połączenie starego systemu z nowym odprowadzeniem wody dachowej

IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wraz w wypełnionym formularzem ofertowym.
3. Zamawiający oczekuje, że w ofercie będą użyte nazwy takie jak ewentualnej fakturze.
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce: Nobilus Ent Oddział Kutno ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno
Nr fax: (24) 254 96 99 ; e-mail: dotacja@nobilusent.com
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.nobilusent.pl
3. Termin składania ofert: do 20.06.2011
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Kryterium Waga w %
Cena 100

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną netto.
3. Oferta najkorzystniejsza ( z najniższą ceną ) otrzyma 100 pkt, każda następna otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:

(X/Y) x 100pkt.

Gdzie:
X - najniższa cena
Y - cena ocenianej oferty


VII. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. IV i IX.

IX. W OFERCIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ M. IN. :
 • - cenę netto oraz brutto
  (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia)
 • termin ważności oferty
 • parametry urządzenia itp.
 • warunki gwarancji
 • warunki płatności i dostawy
 • możliwe do uzyskania upusty
 • maksymalny czas realizacji
 • kosztorys ofertowy
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ DOSTAWCAMI

1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Oddział Kutno

Zbigniew Zielonka
Tel: (24) 251-02-80
E-mail z.zielonka@nobilusent.com

Mariusz Marciniak
Tel: (24) 251-02-80
E-mail m.marciniak@nobilusent.comXI. ZAŁĄCZNIK

Załącznik do zapytania ofertowego nr 23/2011

FORMULARZ OFERTOWY

W ramach postępowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dotyczący zamówienia punkt 4.10 IV zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu.

1. Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………………. REGON:………………….
Tel……………………………… Fax……………………….
e-mail: ……………………………………………………….

2. Cena:

 • Netto zł ……………………...............................................................
 • Podatek VAT w kwocie………………………………………………
 • Brutto zł ……………………………………………………………...
3. Specyfikacja techniczna urządzenia:

4. Oświadczamy ,że :
 • Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do ……… dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
 • Termin ważności oferty do dnia………………………………………………..
 • Akceptujemy warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury
 • Udzielamy …………………….. gwarancji na oferowany produkt
5. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu

1)…………………………………………………………………….str……………


……………………………

……………………………………………….

Data

podpis osoby upoważnionej


O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent