Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Warszawa, dnia 06.10.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41/2011

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ

Nobilus Ent dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45 , 01-821 Warszawa
NIP: 118-001-31-91, REGON:006940419

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Miejsce inwestycji
1. Zakup systemu wytwarzania czynnika chłodniczego 1 Nobilus Ent – Oddział Kutno Ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 • Agregat do wytwarzania obiegowego czynnika chłodniczego,
 • Moc chłodnicza ok. 40 kW,
 • Temperatura czynnika na wyjściu z agregatu: 0°C - 2°C,
 • Skład czynnika chłodniczego: glikol 35% - woda 65%,
 • Agregat chłodzony powietrzem ustawiony na zewnątrz budynku,
 • Czynnik chłodniczy wewnątrz agregatu z grupy HFC – R422D lub odpowiednik,
 • Schłodzony czynnik chłodniczy magazynowany będzie w istniejącym izolowanym zbiorniku o pojemności 10 m3, wyposażonym w pompę cyrkulacyjną o wydajności 4,2 m3/h i pompę dystrybucyjną o wydajności 2,5 m3/h.
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wraz z wypełnionym formularzem ofertowym.
3. Zamawiający oczekuje, że w ofercie będą użyte nazwy takie jak ewentualnej fakturze.
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce: Nobilus Ent Oddział Jabłonna ul. Zegrzyńska 22a, 05-110 Jabłonna
Nr fax: (22) 782 49 51 ; e-mail: dotacja@nobilusent.com
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.nobilusent.pl
3. Termin składania ofert: do 20.10.2011
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oryginały ofert, formularzy ofertowych oraz zapytań ofertowych z potwierdzeniem odbioru należy przesyłać na adres podany w punkcie V.1.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium Waga w %
Cena 60
Zaawansowanie technologii 15
Termin realizacji 15
Serwis 10

Punkty Dla oferty
5 Dobrej
3 Dostatecznej
1 Niedostatecznej

2. Ocena punktowa w zakresie kryterium „cena” będzie obliczona według wzoru:
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów
Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 5

Gdzie:
X - najniższa cena
Y - cena ocenianej oferty

Pozostałe kryteria wymierne (zaawansowanie technologii, termin realizacji oraz serwis) Zamawiający oceni na podstawie przyjętej punktacji mnożąc przydzielone punkty 1, 3 lub 5 przez wagę danego kryterium.

VII. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. IV i IX.

IX. W OFERCIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ M. IN. :
 • - cenę netto oraz brutto
  (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia)
 • termin ważności oferty
 • parametry urządzenia itp.
 • warunki gwarancji
 • warunki płatności i dostawy
 • możliwe do uzyskania upusty
 • maksymalny czas realizacji
 • kosztorys ofertowy
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ DOSTAWCAMI

1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Oddział Jabłonna

Agata Jabłońska
Tel: (22) 782 49 41
E-mail a.jablonska@nobilusent.com

Ryszard Andruszaniec
Tel: (22) 782 49 41
E-mail r.andruszaniec@nobilusent.com

Oddział Kutno

Zbigniew Zielonka
Tel: (24) 251-02-80
E-mail z.zielonka@nobilusent.comXI. ZAŁĄCZNIK

Załącznik do zapytania ofertowego nr 41/2011

FORMULARZ OFERTOWY

W ramach postępowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dotyczący zamówienia punkt 4.12. Zakup systemu wytwarzania czynnika chłodniczego.

1. Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………………. REGON:………………….
Tel……………………………… Fax……………………….
e-mail: ……………………………………………………….

2. Cena:

 • Netto zł ……………………...............................................................
 • Podatek VAT w kwocie………………………………………………
 • Brutto zł ……………………………………………………………...
3. Specyfikacja techniczna urządzenia:

4. Oświadczamy ,że :
 • Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do ……… dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
 • Termin ważności oferty do dnia………………………………………………..
 • Akceptujemy warunki płatności : …dni od daty otrzymania towaru i faktury
 • Udzielamy …………………….. gwarancji na oferowany produkt
5. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu

1)…………………………………………………………………….str……………


……………………………

……………………………………………….

Data

podpis osoby upoważnionej


O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent