Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Warszawa, dnia 11.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2012

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ

Nobilus Ent dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45 , 01-821 Warszawa
NIP: 118-001-31-91, REGON:006940419

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Miejsce inwestycji
1. Zakup stołów laboratoryjnych 8 Nobilus Ent – Oddział Kutno Ul. Metalowa 6A 99-300 Kutno

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 • Stół laboratoryjny o wymiarach:
  • Wysokość 900 mm
  • Szerokość 2500 mm
  • Głębokość 700 mm
 • Konstrukcja – profil stalowy 25×25, malowany farbą
 • Blat roboczy z płyty laminowanej o grubości 28 mm
 • Szafka zamykana na kluczyk – 2 sztuki
 • Szafka z szufladami – 1 sztuka
 • Nadstawka z półkami szklanymi

IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wraz z wypełnionym formularzem ofertowym.
3. Zamawiający oczekuje, że w ofercie będą użyte nazwy takie jak ewentualnej fakturze.
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce: Nobilus Ent Oddział Jabłonna ul. Zegrzyńska 22a, 05-110 Jabłonna
Nr fax: (22) 782 49 51 ; e-mail: dotacja@nobilusent.com
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.nobilusent.pl
3. Termin składania ofert: do 22.06.2012
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oryginały ofert, formularzy ofertowych oraz zapytań ofertowych z potwierdzeniem odbioru należy przesyłać na adres podany w punkcie V.1.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium Waga w %
Cena 70
Termin realizacji 30

Punkty Dla oferty
5 Dobrej
3 Dostatecznej
1 Niedostatecznej

2. Ocena punktowa w zakresie kryterium „cena” będzie obliczona według wzoru:
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów
Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 5

Gdzie:
X - najniższa cena
Y - cena ocenianej oferty

Pozostałe kryterium wymierne (termin realizacji, parametry techniczne) Zamawiający oceni na podstawie przyjętej punktacji mnożąc przydzielone punkty 1, 3 lub 5 przez wagę danego kryterium.

VII. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. IV i IX.

IX. W OFERCIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ M. IN. :
 • - cenę netto oraz brutto
  (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia)
 • termin ważności oferty
 • warunki gwarancji
 • warunki płatności i dostawy
 • kosztorys ofertowy
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ DOSTAWCAMI

1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Oddział Jabłonna

Agata Jabłońska
Tel: (22) 782 49 41
E-mail a.jablonska@nobilusent.comXI. ZAŁĄCZNIK

Załącznik do zapytania ofertowego nr 31/2012

FORMULARZ OFERTOWY

W ramach postępowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dotyczący punktu: Zakup stołów laboratoryjnych.

1. Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………………. REGON:………………….
Tel……………………………… Fax……………………….
e-mail: ……………………………………………………….

2. Cena:

 • Netto zł ……………………...............................................................
 • Podatek VAT w kwocie………………………………………………
 • Brutto zł ……………………………………………………………...
3. Specyfikacja techniczna urządzenia:

4. Oświadczamy ,że :
 • Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do ……… dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
 • Termin ważności oferty do dnia………………………………………………..
 • Warunki płatności : …………………………………………………………….
 • Udzielamy …………………….. gwarancji na oferowany produkt
5. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu

1)…………………………………………………………………….str……………


……………………………

……………………………………………….

Data

podpis osoby upoważnionejO Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent